Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. sytuacji na Białorusi i wzywa UE do nałożenia sankcji

17 wrzesień 2020 | TUT.BY

Europosłowie głosowali za przyjęciem rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi, w której potępili władze Białorusi, poparli opozycję i zaproponowali nałożenie sankcji wobec wysokich funkcjonariuszy państwowych.

Zdjęcie poglądowe.
Source: Reuters via TUT.BY

Europarlamentarzyści głosowali za przyjęciem projektu rezolucji, w której odrzucili wyniki wyborów przeprowadzonych na Białorusi dnia 9 sierpnia. Jak zaznaczono w dokumencie, wybory odbyły się z rażącym naruszeniem międzynarodowych standardów. Rezolucja traktuje również o nieuznaniu Alaksandra Łukaszenki za prezydenta Białorusi po wygaśnięciu obecnej kadencji.

W rezolucji wyrażono poparcie dla działalności Rady Koordynacyjnej z Swiatłaną Cichanouską na czele. Rada została nazwana „tymczasową reprezentacją narodu”, gotową do dialogu ze wszystkimi stronami politycznymi i społecznymi. Wezwano władze UE do współpracy z Radą Koordynacyjną, a także zażądano natychmiastowego uwolnienia jej członków, którzy znajdują się w areszcie.

W przyjętej rezolucji Parlament Europejski popiera naród Białorusi i jego apele o przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów, a także uważa za konieczne rozwiązanie trwającego na Białorusi kryzysu w sposób pokojowy przy wsparciu niezależnych mediów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Dokument wzywa do natychmiastowego uwolnienia więźniów politycznych, wszystkich osób samowolnie zatrzymanych i znajdujących się obecnie w areszcie, a także do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie tortur oraz śmierci mających związek z protestami.

Parlamentarzyści wzywają również władze UE oraz władze innych krajów-członków do wprowadzenia „punktowych” sankcji wobec osob odpowiedzialnych za stosowanie przemocy względem ludności cywilnej oraz za falsyfikację wyborów, w tym wobec Alaksandra Łukaszenki, a także wobec niektórych obywateli Rosji wspierających reżim na Białorusi.

Dokument zawiera ostrzeżenie przed wykorzystywaniem mniejszości narodowych, religijnych, etnicznych i innych jako przedmiotu wojny informacyjnej w celu odciągania uwagi społeczeństwa od falsyfikacji wyborów, masowych protestów i represji.

Parlament Europejski potępił hybrydową interwencję Rosji w sprawy Białorusi, zwłaszcza wysłanie tzw. „ekspertów medialnych” dla wsparcia białoruskich mediów państwowych, skierowanie doradców dla struktur wojskowych i organów ścigania, a także wzywa rząd Rosji do powstrzymania się od jakiejkolwiek ingerencji w zachodzące procesy wewnętrzne w białoruskim państwie, do poszanowania prawa międzynarodowego i suwerenności Białorusi.

Dokument wzywa do odstąpienia od finansowego wsparcia dla białoruskiego reżimu, w tym od udzielania kredytów przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Jednocześnie wspiera obrońców praw człowieka, aktywistów i przedstawicieli białoruskiego społeczeństwa. Rezolucja wzywa do udzielenia wsparcia dla obywateli Białorusi, proszących o azyl w UE, dla studentów wyrzuconych z uniwersytetów za wykazanie swojej postawy obywatelskiej.

Europarlamentarzyści popierają propozycję OBWE udzielenia pomocy w organizacji dialogu i usilnie nakłaniają białoruską władzę do przyjęcia tej propozycji.

Państwom-członkom UE  i instytucjom społecznym zaproponowano wziąć na siebie finansowanie przyszłych reform na Białorusi i rekonstrukcji białoruskiej gospodarki.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 574 europosłów, przeciw – 37, wstrzymało sie od głosu – 82.Przyjęta rezolucja jest o charakterze nieprawodawczym, jest jedynie rekomendacją, której wykonanie nie jest obowiązkowe, służy jako wskazówka dla instytucji UE i państw-członków.